×
Вхід в особистий кабінет
0 (800) 30 60 50
Безкоштовно по Україні

Договір

ДОГОВІР № _________

м. Київ«__» _________ 20___ р.
Кредитодавець Товариство з обмеженою відповідальністю "МІКРОКРЕДИТ", (код ЄДРПОУ 37422865), Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ІК №76, видане 17.03.2011 р. Держфінпослуг України, в особі генерального директора Антемійчука Василя Івановича, що діє на підставі Статуту.
Позичальник ____________________, паспорт серія _______________________ виданий ___________________ року, зареєстрований (-а) за адресою: _________________________ , ідентифікаційний номер __________________.

Кредитодавець та Позичальник, які разом надалі іменуються “ Сторони ”, а кожний окремо “ Сторона”, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. За даним Договором Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику кредит на суму ______________ гривень __________ копійок (надалі за текстом - "Сума кредиту"), а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти Кредитодавцю відповідно до умов, зазначених у даному Договорі.

1.1. Сума кредиту надається на умовах строковості, зворотності та платності.

1.2.Кредитодавець перераховує Позичальнику суму кредиту на банківський рахунок, вказаний Позичальником, в день укладення Договору між Позичальником та Кредитодавцем.

1.3. Кожна із сторін гарантує, що на момент укладення даного Договору вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правозастосовним актом, судовим рішенням, або іншим передбаченим відповідним чинним законодавством способом в своєму праві укладати даний Договір та виконувати всі умови, визначені у Договорі.

2. ОКРЕМІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2. Строк дії даного Договору починається з моменту його укладення та становить ________________ (________) днів.

2.1. Кредит надається строком на ____________________ (____________) днів.

2.2.Нарахування процентів за користування кредитом здійснюється у розмірі ____% (процентів) від суми кредиту за кожен день користування кредитом (надалі – процентна ставка), починаючи з першого дня перерахування суми кредиту до закінчення строку повернення кредиту, визначеного в п. 2.1.;

2.3. У разі виконання Позичальником зобов’язань з повернення суми кредиту та сплати процентів за користування кредитом протягом 3 (трьох) календарних днів з дати закінчення строку повернення кредиту - нарахування процентів за користування кредитом здійснюється у розмірі ___________% (процентів) від суми кредиту за кожен день користування кредитом (надалі – процентна ставка), починаючи з першого дня перерахування суми кредиту до закінчення строку повернення кредиту, визначеного в п. 2.1.

2.4. За п. 2.2. даного Договору Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом за фактичний час користування кредитом з розрахунку ___________ (___________) процентів річних.

2.5. За п. 2.3. даного Договору Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом за фактичний час користування кредитом з розрахунку _______________ (______________) процентів річних.

2.6. Розрахунок сукупної вартості кредиту та терміни платежів зазначені у Графіку платежів, який є невід’ємним Додатком даного Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Кредитодавець зобов'язується:

3. Надати Позичальникові кредит в сумі та порядку, визначених даним Договором.

3.1. Належним чином вести облік платежів, отриманих від Позичальника;

3.2. На звернення Позичальника, надавати йому повну й точну інформацію про здійснені ним платежі станом на конкретну дату.

3.3. Надавати Позичальнику консультації з питань виконання даного Договору.

Кредитодавець має право:

3.4. Вимагати від Позичальника своєчасного повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом та виконання всіх інших зобов’язань, передбачених даним Договором.

3.5. Вимагати від Позичальника дострокового повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом в разі виявлення недостовірної інформації у Заяві, яка була оформлена для отримання кредиту або внесення інформації про Позичальника до Бюро кредитних історій як негативного позичальника.

3.6. Здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку, вказаного Позичальником, для повного погашення заборгованості Позичальника.

3.7. Відмовити у видачі кредиту у разі відсутності технічної можливості перерахувати Позичальнику суму кредиту.

3.8. У будь-який момент відступити (продати, передати у заставу, іншим чином відступити) свої права (право вимоги) відповідно до цього Договору без згоди Позичальника третій особі.

3.9. Отримувати від Позичальника платежі в рахунок оплати неустойки за прострочення Платежів.

Позичальник зобов'язується:

3.10. Повернути Кредитодавцю суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом в порядку та строки, визначені цим Договором.

3.11. У разі неповної та (або) несвоєчасної сплати кредиту та процентів за користування кредитом, сплатити також пеню в розмірі визначеному даним Договором.

Позичальник має право:

3.12. Одержувати від Кредитодавця інформацію про здійснені платежі, передбачені даним Договором.

3.13. Позичальник має право достроково повернути кредит за умови виплатити Кредитодавцю всієї суму кредиту, яку він одержав, з урахуванням процентів за період, протягом якого Позичальник фактично користувався сумою кредиту та пені, у разі її нарахування.

3.14. Звернутися до Кредитодавця з проханням щодо продовження строку надання кредиту та строку дії Договору.

3.15. Інші права, надані Позичальникові законодавством з питань захисту прав споживачів.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

4. За порушення Позичальником строків повернення кредиту та процентів за користування кредитом Позичальник зобов’язується сплачувати Кредитодавцю пеню у розмірі 3 (три)% процента від суми неповернутого (несплаченого) кредиту за кожен день прострочення повернення суми кредиту.

4.1. Розмір неустойки та порядок її виплати Позичальником може визначатись Кредитодавцем індивідуально по кожному конкретному випадку відповідно до п. 4, п.п. 4.2 цього Договору.

4.2. Кредитодавець має право відмовитись від сплати Позичальником процентів за користування кредитом та неустойки в повному розмірі або в певній частині, передбачені п. 2.9 та п. 4 даного Договору, якщо він вважатиме, що така сплата може негативно вплинути на фінансовий стан Позичальника.

4.3. У разі порушення Позичальником умов Договору Кредитодавець має право здійснити будь – які передбачені законом дії для захисту своїх прав та інтересів.

4.4. Товариство не несе відповідальності за передачу третім особам та (або) не збереження Позичальником своїх даних: логіну особистого кабінету та пароля особистого кабінету.

4.5. Керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, Сторони дійшли згоди про збільшення строку позовної давності за всіма зобов’язаннями (щодо сплати основного боргу, процентів за користування та пені), що виникли на підставі цього договору, до 15 років.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5. Строк дії даного Договору починається з моменту його укладення.

5.1. Невід’ємною частиною даного Договору є Внутрішні правила надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту ТОВ «Мікрокредит» (надалі - Правила). Уклавши даний Договір позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов’язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на сайті Кредитодавця microcredit.ua.

5.2. Місцем виконання даного Договору є місцезнаходження Кредитодавця, зазначене в розділі 6 даного Договору.

5.3. Позичальник підтверджує, що:

- отримав від Кредитодавця до укладення даного Договору інформацію зазначену в ч. 2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

- отримав від Кредитодавця до укладення даного Договору інформацію зазначену у ч. 2 ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування»;

- повідомлений про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

- до укладення даного Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання в якості аналога власноручного підпису для даного Договору «Логіну» Особистого Кабінету та «Пароля» Особистого кабінету.

- надав Згоду на передачу Кредитодавцю своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Позичальника;

- він має право на укладення даного Договору, виконання своїх зобов’язань по ньому і відсутні будь-які обставини, що обмежують його право укласти і виконати даний Договір

5.4. Одностороння зміна умов Договору, одностороннє розірвання Договору та/або одностороння відмова від виконання взятих на себе зобов’язань можливі лише у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

5.5. Дію цього Договору може бути припинено тільки за взаємною згодою Сторін, окрім випадків, визначених в даному Договорі, а також у разі визнання Позичальника безвісти відсутнім та/або померлим, за умови, що в нього немає правонаступників.

5.6. Будь-які питання, не розглянуті в даному Договорі регулюються відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Недійсність окремих умов даного Договору, встановлена рішенням суду, не є наслідком недійсності всього Договору та не звільняє Позичальника від зобов’язання повернути кредит,

5.8. Всі суперечки, що виникають у зв'язку з даним Договором, повинні бути вирішені за взаємною згодою Сторін, а у випадку, якщо згода не досягнута, в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою
відповідальністю "МІКРОКРЕДИТ"
код ЄДРПОУ 37422865
Місце знаходження: 04074, м. Київ,
вул. Автозаводська 24, корпус 2 офіс 412
п/р 265021422
Код банку (МФО): 380805
Назва банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль"
тел.: 0 800 30 60 50
e-mail: info@microcredit.ua
Генеральний Директор
Антемійчук В.І.
ПОЗИЧАЛЬНИК
П.І.Б. _________________
Паспорт: серія _______________
виданий ______________________
Ідентифікаційний номер: ________________
Місце реєстрації: ______________________________
 
 
 
 
e-mail: ______________________
 
/__________________________/
Додаток до Договору №______________ вiд '___' _________ 20___ р.

Графік платежів

1.Сторони погодили наступне:

1.1. Графік платежів передбачений п. 2.2. Договору

Термін платежу

сума кредиту

Нарахований процент

До сплати

__________

___________грн.

____________грн

______________грн.

1.2. Сукупна вартість Кредиту складає ____________ % від суми кредиту (у процентному вираженні) або ____________ грн. ____________ коп. (_____________ грн. ________________ коп. ) (у грошовому вираженні) та включає в себе:

1) проценти за користування Кредитом _________________% від суми Кредиту (у процентному вираженні) або ______________ грн. _________________ коп. (у грошовому виразі);

2) суму кредиту _______________ грн.(у грошовому вираженні).

2. Графік платежів передбачений п. 2.3. Договору

Термін платежу

сума кредиту

Нарахований процент

До сплати

_____________

_____________ грн.

_____________ грн.

_____________ грн.

2.1. Сукупна вартість Кредиту складає _____________ % від суми кредиту (у процентному вираженні) або _____________ грн. _____________ коп. (_____________ грн. _____________ коп.) (у грошовому вираженні) та включає в себе:

1) проценти за користування Кредитом _____________ % від суми Кредиту (у процентному вираженні) або _____________ грн. _____________ коп. (у грошовому виразі);

2) суму кредиту _____________ грн.(у грошовому вираженні).

3. У випадку надання кредиту не в день укладення Договору, Термін платежу автоматично зміщується на ту кількість днів, на яку відрізняється дата укладення Договору по відношенню до дати надання Кредиту та є _____________ (_____________) днем користування кредитом починаючи з дати отримання кредиту Позичальником.

4. Даний Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, та є невід’ємною частиною Договору № _____________ від ___._____________.20___р.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою
відповідальністю "МІКРОКРЕДИТ"
код ЄДРПОУ 37422865
Місце знаходження: 04074, м. Київ,
вул. Автозаводська 24, корпус 2 офіс 412
п/р 265021422
Код банку (МФО): 380805
Назва банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль"
тел.: 0 800 30 60 50
e-mail: info@microcredit.ua
Генеральний Директор
Антемійчук В.І.
ПОЗИЧАЛЬНИК
П.І.Б. __________________________
Паспорт: серія _____________
виданий _____________
Ідентифікаційний номер: _____________
Місце реєстрації: __________________________
 
 
 
 
e-mail: _____________
 
/__________________________/
Invalid Input

×